Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu

20,6
MB środowiskowym

780
stron

4807
ID Politechnika Gdańska

2003
rok

Spis treści

Zagadnienia ogólne

Rozdział 1 - Trendy w analityce i monitoringu środowiskowym - Jacek Namieśnik 1

Rozdział 2 - Nowe rozwiązania i wyzwania w chromatografii i technikach pokrewnych u progu XXI.

Quo Vadis Chromatographia ? - Bogusław Buszewski, Katarzyna Krupczyńska 33

Rozdział 3 - Zapewnienie jakości i kontrola jakości w pracach badawczych - Peter Bode 63

Rozdział 4 - Wybrane aspekty metrologii chemicznej - Ewa Bulska, Philip Taylor 79

Rozdział 5 - Metody kalibracyjne – nomenklatura i klasyfikacja - Paweł Kościelniak 96

Rozdział 6 Zintegrowana metoda kalibracyjna – nowe podejście w zakresie analizy rutynowej - Paweł

Kościelniak113

Rozdział 7 - Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach analitycznych środowiska -

Aleksander Astel, Jan Mazerski, Jacek Namieśnik 131

Techniki łączone

Rozdział 8 - Techniki łączone w środowiskowej analizie specjacyjnej - Brice Bouyssiere, Ryszard

Lobinski, Joanna Szpunar 162

Rozdział 9 - Połączenie HPLC z NMR i MS jako technika pozwalająca na określanie struktury

chemicznej nieznanych substancji chemicznych, obecnych w próbkach środowiskowych - Karsten

Levsen, Alfred Preiss, Manfred Spraul 185

Rozdział 10 - Oznaczanie pozostałości wybranych środków farmaceutycznych, steroidowych

hormonów płciowych oraz alkilofenolowych środków powierzchniowo czynnych w środowisku

wodnym z wykorzystaniem technik LC–MS oraz LC–MS/MS - María J. Lopez de Alda, Silvia Diaz-

Cruz, Mira Petrovic, Damià Barceló 217

Rozdział 11 - Ruchomy element sorpcyjny typu twister tm w połączeniu z techniką rtl-cgc-ms jako

dogodna metoda do monitoringu ponad 400 pestycydów w próbkach o różnym składzie matrycy

(woda, owoce, warzywa, odżywki dla niemowląt) - Pat Sandra, Bart Tienpont, Frank David237

Rozdział 12 - Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa (GC × GC) - Tadeusz Górecki,

James Harynuk, Ognjen Panić 254 - Wybrane techniki analityczne

Rozdział 13 - Jądrowe techniki analityczne w badaniach środowiskowych - Peter Bode 277

Rozdział 14 - Techniki membranowe w analizie próbek środowiskowych - Jan Åke Jönsson, Lennart

Mathiasson, Luke Chimuka, Ewa Cukrowska 294

Rozdział 15 - Metoda generowania wodorków z zawiesin: zastosowanie w absorpcyjnej spektrometrii

atomowej - Henryk Matusiewicz 318

Rozdział 16 - Metody rozkładu próbek na mokro - Henryk Matusiewicz 335

Rozdział 17 - Analiza przepływowa w ochronie środowiska - Ewa Poboży, Krystyna Pyrzyńska,

Marek Trojanowicz 370

Rozdział 18 - Miniaturowe czujniki chemiczne w monitoringu wód - Michał Chudy, Wojciech

Wróblewski, Artur Dybko, Zbigniew Brzózka 396

Rozdział 19 - Wielokapilarna chromatografia gazowa - Andrzej Wasik 407

Rozdział 20 - Rozdzielanie i charakterystyka pierwiastkowa materii zawieszonej w wodzie - Gabriella

Blo, Catia Contado, Chiara Conato, Francesco Dondi 417

Rozdział 20 a - Separation and Elemental Characterization of Waterborne Particles - Gabriella Blo,

Catia Contado, Chiara Conato, Francesco Dondi 432

Rozdział 21 - Oznaczanie ubocznych produktów dezynfekcji wody - Jacek Nawrocki 445

Rozdział 22 - Tlenki metali jako fazy nieruchome w wysokosprawnej chromatografii gazowej - Jacek

Nawrocki, P. W. Carr 478

Rozdział 23 - Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń środowiska za pomocą techniki chromatografii

gazowej po ich derywatyzacji - Ewa Kremer, Martyna Rompa, Piotr Sowiński, Waldemar Wardencki,

Bogdan Zygmunt 493

Rozdział 24 - Techniki analityczne stosowane w monitoringu powietrza atmosferycznego i gazów

odlotowych - Waldemar Wardencki, Jacek Namieśnik 526

Rozdział 25 - Jakość powietrza wewnętrznego – analityka i monitoring - Bożena Zabiegała, Monika

Partyka, Jacek Namieśnik 540

Rozdział 26 - Wykorzystanie dozymetrii pasywnej do izolacji związków organicznych z wody - Agata

Kot-Wasik 563

Rozdział 27 - Nowe próbniki pasywne do monitoringu organicznych zanieczyszczeń w wodach

powierzchniowych i gruntowych - Albrecht Paschke, Branislav Vrana, Peter Popp, Luise Wennrich,

Wilhelm Lorenz, Gerrit Schüürmann 571

Rozdział 28 - Płyny biologiczne jako źródło informacji o narażeniu człowieka na środowiskowe

czynniki chemiczne - Żaneta Polkowska, Katarzyna Kozłowska, Jacek Namieśnik 579

Kontrola stanu środowiska

Rozdział 29 - Zastosowanie technik chemometrycznych w analitycznej ocenie próbek biologicznych i

środowiskowych - Piotr Szefer 600

Rozdział 30 - Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniu oddziaływań jonów metali w

środowisku glebowym - Radosław Zbytniewski, Tomasz Kowalkowski, Bogusław Buszewski 631

Rozdział 31 - Analityka specjacyjna związków metaloorganicznych - Andrzej Wasik 654

Rozdział 32 - Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych - Agnieszka Kuczyńska, Lidia

Wolska, Jacek Namieśnik 668

Rozdział 33 - Degradacja związków organicznych w środowisku - Agata Kot-Wasik, Dagmara

Dąbrowska, Jacek Namieśnik 700

Rozdział 34 - Przemiany, stężenia i oznaczanie pozostałości środków farmaceutycznych w

środowisku - Agata Kot-Wasik, Jolanta Dębska, Jacek Namieśnik 723

Rozdział 35 - Zmiany stanu środowiska w województwie pomorskim - Andrzej Walkowiak 746

Rozdział 36 - Laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska - Krystyna Gazda 753

Terminologia

Dbajmy o poprawność językową naszych prac i wypowiedzi - Jacek Namieśnik 756

Wykaz stosowanych akronimów i skrótów - Zestawiła: Joanna Giecewicz 760

Reklamy